Visie op kinderen

Elk kind is door God gezien, gekend en geliefd! God heeft kinderen precies geschapen zoals ze moeten zijn, niet één kind is fout.

Kinderen zijn gelukkig allemaal verschillend, met hun eigen talenten, eigenschappen en karaktertrekken. Alle kinderen zijn lief, knap en gewaardeerd!

In ons onderwijs vinden we dat alle kinderen recht hebben op onderwijs dicht bij huis. We streven naar het maximale om kinderen op onze basisschool les te geven en bij problemen op de Fontein te houden. In de afgelopen vijf jaar heeft de Fontein geen leerlingen verwezen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Er zijn relatief weinig kinderen op school die een schooljaar opnieuw hebben gedaan.

Het hele onderwijsmodel is veranderd om onderwijs te kunnen geven aan alle leerlingen, met of zonder bijzondere ondersteuningsbehoefte. We hebben ruime ervaring met kinderen die ergens een gedragsmatige of emotionele diagnose voor hebben. Voor ons zijn ook die kinderen lief, knap en gewaardeerd. Onze voorzieningen zijn hierop ook ingericht.

Dat betekent niet dat alles vanzelf goed gaat. Dat betekent wel dat we met de ouders op zoek gaan naar passende hulp in school. Met onze missie en visie als drijfveer, de kernwaardes als belofte aan de ouders en ondersteuningsmiddelen waar het nodig is, kan de Fontein Passend onderwijs bieden.

In uitzonderlijke gevallen kan onze conclusie zijn dat plaatsing op een andere school beter is. In de afgelopen jaren hebben we die conclusie niet één keer hoeven trekken. Samen delen in Gods liefde!

"In de afgelopen 10 jaar heeft de Fontein geen kinderen verwezen naar het sbo of so"