MedezeggenschapsRaad (MR)

Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht. Sinds 1981 bestaat de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Per 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) daarvoor in de plaats gekomen.

Taken

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:

  • De besteding van het geld van school.
  • Het vaststellen van de vakanties en vrije dagen.
  • Verbouwing/verhuizing van het schoolgebouw.
  • Hoe men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Over een aantal onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.

Bevoegdheden

De bevoegdheden zijn te verdelen in algemene- en bijzondere bevoegdheden. De algemene bevoegdheden zijn:

  • Het recht op informatie.
  • Het recht op overleg met het bestuur (of met een afgevaardigde daarvan).
  • Initiatiefrecht, dat wil zeggen dat de raad zelf onderwerpen kan aandragen die ze met het bestuur wil bespreken.

De bijzondere bevoegdheden zijn:

  • De instemmingsbevoegdheid.
  • De adviesbevoegdheid.

Leden

De MR bestaat uit een personeels- en oudergeleding. De Fontein heeft een MR van 6 leden. De leden van de oudergeleding worden democratisch door de ouders gekozen en nemen voor 3 jaar zitting in de raad.

Oudergeleding MR

Ieke Plaggenmarsch

 


 

Personeelsgeleding MR

Marja de Weerdt 
Ariëlle Kremers

Marjan ten Heuw

Vergaderdata 2019/2020

Dinsdag 17 September 2019      GMR on tour/MR

Maandag 7 Oktober 2019

Maandag 4 November 2019

Maandag 9 December 2019

Maandag 13 Januari 2020

Maandag 10 Februari 2020