Passend Onderwijs op onze school

 

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband 2302 (www.swv2302.nl). 

De scholen van het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de basisondersteuning die in elke school geboden wordt (zie het document daarover op de website www.swv2302.nl). Naast deze basisondersteuning kan er op scholen extra ondersteuning geboden worden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Onze ambitie voor de toekomst 

In de komende 4 jaar willen we ons verder ontwikkelen m.b.t. passend onderwijs. Het is onze ambitie om over 4 jaar een school te zijn die kinderen die onze school bezoeken de juiste begeleiding te bieden op de volgende gebieden:

  • Kinderen die meer moeite hebben met de leerstof
  • Kinderen die begaafd zijn
  • Kinderen die gedragsproblemen vertonen ( al of niet aan de hand van een gediagnosticeerde stoornis)
  • Kinderen met epilepsie
  • Kinderen met een specifieke leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie
  • Jonge risicokinderen

Aanmelding

Bij de aanmelding van kinderen, vragen wij van ouders  dat zij ons vertellen welke specifieke ondersteuning het kind nodig heeft. Deze ondersteuningsvragen kunnen betrekking hebben op verschillende gebieden. Wij onderzoeken vervolgens of wij de noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden. Dit doen we samen met het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede (SPOE). Binnen 6 weken mag u van ons verwachten dat we aangeven of we uw kind passend onderwijs kunnen bieden. 

 

Professionele Leergemeenschap

Kernwoorden van een professionele leergemeenschap zijn onderzoek en collectief leren. Niet alleen kinderen leren op onze school, ook de leerkrachten zijn voortdurend in ontwikkeling. We werken met de PDCA-cirkel; Plan - Do - Check - Act.
Plan: Wat gaan we doen en waarom gaan we dit doen? Waarom vinden we dit belangrijk? Wat willen we hebben bereikt aan het eind van de periode? Hoe meten we of we bereikt hebben wat we willen bereiken?
Do: We voeren onze plannen uit.
Check: We meten de resultaten van dat wat we doen. Verloopt de verandering succesvol? Zijn er dingen die we moeten bijstellen of veranderen?
Act: We veranderen onze plannen indien nodig.
Voortdurend in ontwikkeling zijn betekent ook, dat we regelmatig na- en bijscholing volgen. Als volledig team en ook individueel of met een groepje collega's.
Om elkaar op te scherpen is er 3 keer per jaar collegiale consultatie gepland, waarbij de leerkrachten elkaars les bekijken en deze nabespreken om de kwalitieit van de instructie te verbeteren. In intervisie bespreken we met elkaar werkproblemen in relatie tot persoonlijke ontwikkeling.
 

Opbrengstgericht werken

Aan het begin van het schooljaar definieert een groepsleerkracht doelen voor de groep. Deze doelen worden vastgesteld in overleg met de intern begeleider en de vorige groepsleerkracht. Doelen stellen we op verschillende niveaus en met verschillende leerinhouden.
We werken met groepsdoelen voor de opbrengsten per vak. Deze doelen worden gemonitord door de inspectie van onderwijs. Daarnaast werken we met doelen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wat willen we met deze groep bereiken in de omgang met elkaar.
Ook stellen we indien nodig individuele doelen. Deze individuele doelen worden beschreven in een ontwikkelingsperspectief. Een ontwikkelingsperspectief wordt voor een kind opgesteld wanneer deze afwijkt van de leerlijn.
 

Handelingsgericht werken

'Wat heeft dit kind nodig?' is de centrale vraag wanneer we bezig zijn met handelingsgericht werken. We formuleren voor kinderen de bevorderende factoren - wat helpt deze leerling bij het leren - en belemmerende factoren - met welke factoren moeten we rekening houden omdat deze de leerling in de weg staan.
De kinderen worden als basis ingedeeld in 3 instructiegroepen: kinderen die een korte instructie nodig hebben, kinderen die een gemiddelde instructie nodig hebben en kinderen die verlemgde instructie nodig hebben. Kinderen die verlengde instructie nodig hebben krijgen die instructie in kleine groepjes aan de instructietafel. Zodoende kan de leerkracht goed volgen hoe de instructie wordt opgepakt, wordt er directe(r) feedback gegeven aan de kinderen en de effectieve leertijd vergroot.
Naast deze groepsgewijze instructieaanpak kijken we per leerling wat deze leerling nodig heeft om tot leren te komen. Sommige kinderen werken het liefst in een stille ruimte, sommige kinderen hebben baat bij samenwerkingsvormen, sommigen verwerken informatie snel en anderen hebben tijd nodig om dingen op te slaan.
Bij het realiseren van goed, passend onderwijs, hebben we informatie nodig van ouders. Zij zijn de professionials op het gebied van hun kind. Daarom zoeken we de samenwerking via oudercontactavonden en oudergesprekken.
 

"De Fontein biedt Passend onderwijs"

(Bureau meesterschap, 2014)

Lees meer....

 
 
 

Samenwerkingsverband

Enschedesestraat 2c
7575AB Oldenzaal
06-23241367
info@swv2302.nl
Twitter: @swv2302