Klachtenregeling

Waar gaat het om?

Er kan iets gebeuren waarover je een klacht wil indienen. Dat kan. Of het nu om leerlingen gaat, om hun ouders, om leerkrachten, om bestuursleden of om vrijwilligers, al degenen die bij de school betrokken zijn, hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar zij het niet mee eens zijn. Natuurlijk kunnen heel wat probleempjes en problemen door de school worden opgelost. De (lokale) directeur heeft hierin een taak en zonodig kan een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Het was al mogelijk om bij ernstige klachten over (vermoedelijke) ongewenste intimiteiten in de seksuele sfeer naar een vertrouwenspersoon toe te gaan. Die mogelijkheid is, zoals gezegd, uitgebreid.

Wat kun je doen?

Als iemand ergens niet tevreden over is, dan kan hij naar degene toegaan, die daarbij direct betrokken is. Bijvoorbeeld naar de leerkracht, de directeur of een bestuurslid. Zij kunnen dan proberen om het probleem op te lossen. Als het probleem niet kan worden opgelost of als het om een ernstig probleem gaat, dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de school, eventueel na doorverwijzing door een contactpersoon op school, Alice Lamain (a.lamain@vgpodeoosthoek.nl).

De school is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs. Als de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft iemand (de klager) het recht om een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon helpt zonodig hierbij. Gaat de klacht over mogelijk strafbare feiten, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij politie en justitie. De klachten moet worden ingediend bij het schoolbestuur of bij de Klachtencommissie. Het adres van de klachtencommissie is: Klachtencommissie Gereformeerd onderwijs. p/a GCBO, Postbus 82324, 2506 EH Den Haag.

Tenslotte

De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school in te zien. Daarnaast is er in verband met de kwetsbaarheid van sommige zaken, de mogelijkheid om bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de klachtenregeling aan te vragen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de IB-er.